Bereikbaarheid Tuinen van West
Word lid van de Buurtbus
Word lid

Circulaire ProefTuin

Samen komen wij verder! Daarom werken ondernemers en organisaties in Tuinen van West via de ondernemersvereniging aan innovatieve en duurzame projecten in het gebied. Veel ondernemers zijn zelf al begonnen. Door hen samen te brengen in groene allianties kunnen zij nog veel meer laten zien.

Met slinkende grondstofvoorraden en een veranderend klimaat, is het noodzakelijk een nieuwe circulaire economie op te bouwen gebaseerd op duurzame energie en groene grondstoffen. Een economie waarin we meer delen en samenwerken en een goed leven hebben!

Tuinen van West met zijn vier polders, is als natuur-, recreatie- en (stads)landbouwgebied, bij uitstek hét gebied in Amsterdam om veel mogelijkheden van de circulaire economie te onderzoeken en in praktijk te laten zien. De Circulaire ProefTuin van West is een laboratorium voor experimenten op kleine schaal. Succesvolle voorbeelden kunnen worden opgeschaald naar andere locaties in de stad. Leerervaringen worden gedeeld.

Tuinen van West werkt met de omgeving en houdt het lokaal waar het kan. In elk project werken meerdere ondernemers uit Tuinen van West samen. Eén van hen is verantwoordelijk. Daarnaast wordt samengewerkt met de volgende partijen.

Overheid
Stadsdeel Nieuw-West, Gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst NZKG, buurgemeenten, Recreatieschap Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland
Voor: regelgeving, subsidies, communicatie, kennis

Organisaties
Stichting Urgenda, Landschap Noord-Holland, Accres, Metabolic, Circulair Terreinbeheer, The Beach
Voor: onderzoek, kennis en communicatie

Onderwijs
Hogeschool van Amsterdam, Aeres Hogeschool Dronten, Warmonderhof en middelbaar onderwijs
Voor onderzoek, kennisopbouw en kennis delen

Omgeving
woonwijken, bedrijfs- en recreatieterreinen
Voor: samenwerking en kennis delen

Wij hebben goede (of zelfs betere) ideeën voor circulair gebruik van (kap)hout:
Inspraaktekst voor vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen op 08-09-2021
Protocol Houtopslag en Houtveiling – zoals voorgesteld door de gemeente

Zie wat we de afgelopen jaren (2018 – 2020) samen hebben bereikt: 
Verantwoording subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief
Rapportage Collectief Composteren op MijnStadstuin

En dit gaan we de komende jaren (2021 – 2023) doen:
Ruimte voor duurzaam initiatief in Tuinen van West (presentatie) 

Cilian Terwindt, gelieerd aan Stichting Urgenda, is coördinator van de Circulaire ProefTuin van West en werkt in opdracht van Ondernemersvereniging Tuinen van West en gemeente Amsterdam aan de projecten binnen deze thema’s.

Contactcilian.terwindt@outlook.com | 06-51141173

Gesprekken met ondernemers en ronde tafelbijeenkomsten (link) hebben geleid tot korte en lange termijn projecten die vallen onder de volgende vijf thema’s.

1. Energie (-neutraal)
2. Duurzaam Groenbeheer
3. Groene Grondstofstromen
4. Water en Algen
5. Voedselketen / Stadslandbouw

DE VIJF THEMA’S EN DE PROJECTEN

1. THEMA ENERGIE (-NEUTRAAL)

Doel is om in Tuinen van West in 2030 energieneutraal te leven en daar vanaf nu naartoe te werken vanuit verschillende locaties met verschillende technieken.
Gemeente Amsterdam ontwikkelt voorlopig geen energievisie voor Tuinen van West; het gebied is wat betreft bebouwingsdichtheid en aard van de bebouwing te specifiek en vraagt om bijzondere oplossingen. Met ondernemers zijn projecten opgezet om goede voorbeelden te ontwikkelen voor het opwekken van duurzame energie en het genereren van warmte.

1.1. De Kracht van de Eendracht
Met Stichting Sportpark de Eendracht zijn kansen in kaart gebracht op gebied van energie, afval, groenbeheer en mobiliteit. Ledverlichting en laadpalen voor elektrische bussen zijn al gerealiseerd. Kijk op de kaart om te zien wat we nog meer in petto hebben om energieneutraal te worden.
Kaart De Kracht van de Eendracht (sportpark de Eendracht)
Artikel Sportpark de Eendracht: duurzaam op eigen kracht

1.2. Warmteonderzoek Sportpark de Eendracht en Kwekerij Osdorp
Wij willen vergaand verduurzamen en in 2022 energie en gas-neutraal zijn en ook qua kosten zo slim mogelijk werken.” (Jeroen Rijpkema – Kwekerij Osdorp)
Kwekerij Osdorp en Sportpark de Eendracht voerden in samenwerking met Rebra / Ecensy BV een onderzoek uit naar de mogelijkheid om energieneutraal te ondernemen met toepassing van een MultiCollector®

Factsheet Kwekerij Osdorp Energieneutraal
Factsheet Warmteonderzoek Sportpark de Eendracht

1.3. Uitbreiden Zonnedaken
Hoe kunnen grote dakvlakken benut worden voor het opwekken van zonne-energie? De Circulaire Proeftuin werkt aan het uitwerken van een onderzoeksvoorstel hiervan. Mogelijkheden zijn het opzetten van energiecorporaties in samenwerking met de Zoncoalitie.
Er zijn al partijen in het gebied die grotere projecten op eigen kracht uitvoeren.

Factsheet Zonnestroom op De 1800 Roeden  

1.4. Elektrisch Vervoer: fiets, bus, laadpalen
Factsheet Elektrische fietsen en bussen voor iedereen
Factsheet Smart Grid / Vehicle2Grid

1.5. Innovaties langs de Westrandweg met Rijkswaterstaat

2. THEMA DUURZAAM GROENBEHEER
Ondernemers in het gebied willen de kans krijgen het groenbeheer zelf (en) op een duurzame manier uit te voeren. Dit past niet binnen de huidige gemeentelijke systematiek voor het groenbeheer in de openbare ruimte.
Het onderhoud en beheer van het groen in het hele gebied wordt nu door de gemeente, Recreatieschap Spaarnwoude, herdenkingspark Westgaarde en SADC volgens de intentieverklaring met de 7 duurzame uitgangspunten uitgevoerd: van aanbesteding tot bestek en beheer.
Met de bestaande beheerpartijen worden plannen gemaakt voor ecologisch beheer gericht op biodiversiteit. Als experiment is tevens een aantal kleine gebieden aangewezen voor zelfbeheer.
In 2020 is Ondernemersvereniging Tuinen van West supporter geworden van het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel.

2.1 De 7 uitgangspunten voor duurzaam groenbeheer
Factsheet De 7 uitgangspunten voor duurzaam groenbeheer

2.2. Kennisconferenties groenbeheer
Op 6 juli 2017 namen ongeveer 30 beleidsmakers, opdrachtgevers, beheerders en gebruikers deel aan de eerste werkconferentie over beheer in Tuinen van West. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Ondernemersvereniging Tuinen van West in samenwerking met Amsterdam Nieuw-West. Daarna volgden er nog twee geslaagde werkconferenties.
Verslagwerkconferentie 6 juli 2017
deelnemers werkconferentie 2017
projecten naar aanleiding van werkconferentie 2017
intentieverklaring Circulaire ProefTuin van West – getekend
Verslagwerkconferentie 17 januari 2019
deelnemers werkconferentie 2019
presentatie Circulaire ProefTuin van West – circulair
presentatie aanbestedingen Amsterdam (Bonne Keizer)
presentatie Circulair Terreinbeheer (Amar Sjauw En Wa)
intentieverklaring Circulair Terreinbeheer – getekend
Verslagwerkconferentie 10 september 2020 – werkgroep 1 bomen – werkgroep 2 hout
deelnemers werkconferentie 2020
presentatie Circulaire ProefTuin van West – bomen en lokaal hout
presentatie Bomen van West (René van der Velde)
intentieverklaring Lokaal Hout – getekend
Inspraak Groenvisie 2020 – Fennema
Inspraak Volkstuinparken 2020 – Fennema
Inspraak Hoofdgroenstructuur 2022 – Fennema

2.3. Beheerketen in beeld – Beheerplan en continukaart – ecologisch beheer

2.4. Zelfbeheer Polderheuvel en andere locaties

2.5. Klimaat-adaptieve beplanting en wilde bijenlinie

Factsheet Insectvriendelijke beplanting en beheer – 2020
Rapport inventarisatie wilde bijen in Tuinen van West – 23 juni 2019 
Nieuws wilde bijenlinie (bloeiende bermen) langs Westrandweg A5 (met LNH en RWS)

2.6. Tijdelijk gebruik onbenutte gronden

3. THEMA GROENE GRONDSTOFSTROMEN

De waarde van groene grondstoffen wordt steeds belangrijker. De (-chemische) industrie zal steeds meer grondstoffen gaan  maken van groen uit de openbare ruimte en agrarische reststoffen uit de land- en tuinbouw, in plaats van uit fossiele grondstoffen. Doel is om de groene grondstoffen in kaart te brengen en in het gebied in de kringloop te houden. We willen van deze grondstoffen zo veel mogelijk waarde benutten.

3.1. Re-Organise
Dit is een studie naar het benutten van reststromen in stadslandbouw en heeft tot doel meer kennis te creëren rondom het decentraal verwerken van organische reststromen. Met deze kennis moeten mkb-bedrijven en andere betrokkenen inzicht krijgen in de kansen en knelpunten voor zelfstandige decentrale verwerking.
Factsheet Re-Organise
Eindrapport Re-Organise

3.2 Collectieve Composthoop
Factsheet Collectief composteren
Informatiefolder composteercursus 2017
Opening Collectieve composthoop op 17 januari 2019

3.3. Composteren op locatie

3.4. Lokaal hout uit Tuinen van West

Factsheet Lokaal hout uit Tuinen van West 
Artikel Hergebruik van houtsnippers en stronkfresel 2022

4. THEMA WATER EN ALGEN
Wij willen water en algen op een waardevolle manier inzetten ten behoeve van nieuwe functies of grondstoffen.
Factsheet Algenboot

5. THEMA VOEDSELKETEN / STADSLANDBOUW
Tuinen van West als stadslandbouwgebied ambieert lokale voedselketens tussen producenten en consumenten, gericht op verbetering van bodemkwaliteit en biodiversiteit.

5.1. Opleiding Stadslandbouw
Factsheet Stadslandbouw – van student naar ondernemer
Factsheet Stadslandbouw – bedrijven

5.2. Educatiecentrum Stadslandbouw

5.3. Voedselbossen en agroforestry

Factsheet Agroforestry
Summer of Soil – website – tentoonstelling en zomerprogramma 2019

5.4 Voedselverspilling

Meld je aan voor de nieuwsbrief